Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης / Πολιτική Επιστροφών

Όροι Χρήσης

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου να διαβάσει προσεκτικά τους “Γενικούς Όρους Χρήσης” τους “Όρους Αποστολών & Επιστροφών”, την “Πολιτική Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων” και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας συμφωνούν να τηρήσουν τους παρακάτω όρους χρήσης που σε συνδυασμό με την πολιτική μας σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων διέπουν τις σχέσεις συνεργασίας της επιχείρησης μαζί τους όσον αφορά αυτόν τον δικτυακό τόπο. Η Επιχείρηση δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του Δικτυακού μας τόπου.

1. Υπηρεσίες διαδικτυακού τόπου

Ο παρών διαδικτυακός τόπος έχει δημιουργηθεί από την επιχείρηση προκειμένου να παράσχει ενημέρωση για τα προϊόντα της, δίνοντας παράλληλα την δυνατότητα για την πραγματοποίηση εξ αποστάσεως αγοράς των προϊόντων της προτίμησής τους σε συγκεκριμένα είδη, χρησιμοποιώντας παράλληλα και εφαρμογές υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Οι παρόντες όροι λειτουργίας και χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας αποτελούν δεσμευτικούς όρους, οι οποίοι είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο και η μη συμμόρφωση των χρηστών της ιστοσελίδας συνεπάγεται την άρση κάθε ευθύνης της επιχείρησης σε σχέση με τυχόν θιγόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Αναγνωρίζεται δε το δικαίωμα της επιχείρησης να μεταβάλλει διατάξεις των παρόντων όρων.

2. Παραγγελία προϊόντων

Ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου εφόσον διαθέτει δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα έχει τη δυνατότητα να παραγγείλει εξ αποστάσεως τα διατιθέμενα προς πώληση προϊόντα, σε λιανική ή χονδρική, που παρουσιάζονται στο διαδικτυακό τόπο, σύμφωνα με τους όρους και την διαδικασία παραγγελίας όπως αναλύεται κατωτέρω.

3. Παραγγελία προϊόντων και προστασία καταναλωτή

3.1 Προϋποθέσεις έγκυρης παραγγελίας. Ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα να συνάψει έγκυρη παραγγελία εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν παραγγελίες από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα υπάρχουν έννομες συνέπειες.

Η πραγματοποίηση παραγγελίας προϋποθέτει:

(α) Την συμπλήρωση σχετικής φόρμας με την παράθεση όλων των απαραίτητων στοιχείων.

(β) Την (ανεπιφύλακτη) αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης, όσον αφορά το πωλούμενο είδος, το τίμημα συμπεριλαμβανομένων φόρων και λοιπών δαπανών, τον τρόπο διεκπεραίωσης της συναλλαγής, τον χρόνο και τον τόπο παράδοσης των προϊόντων.

(γ) Την (ανεπιφύλακτη) αποδοχή των όρων χρήσης, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης. Η αποδοχή των παραπάνω συντελείται με την ολοκλήρωση οποιασδήποτε παραγγελίας.

Ο τρόπος καταβολής του τιμήματος επιλέγεται από τον χρήστη και περιλαμβάνει τη δυνατότητα πληρωμής μέσω αντικαταβολής, μέσω πιστωτικής κάρτας ή μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό τον όποιον ορίζει η επιχείρηση.

3.2 Η πραγματοποίηση παραγγελίας αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως, εφαρμοζόμενου του σχετικού νομοθετικού πλαισίου. Ο πελάτης μέσω του διαδικτυακού τόπου ενημερώνεται από την επιχείρηση πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας του, πριν τη συμπλήρωση και υποβολή της σχετικής φόρμας για:

(α) Την ταυτότητα και τη διεύθυνση του προμηθευτή.

(β) Τα χαρακτηριστικά του αγαθού.

(γ) Την τιμή και τις δαπάνες μεταφοράς, καθώς και το Φ.Π.Α., εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή.

(δ) Τον τρόπο πληρωμής και παράδοσης των προϊόντων.

(ε) Τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής.

(στ) Το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Με την αποστολή της παραγγελίας, ο πελάτης λαμβάνει διαδικτυακά αντίγραφο της παραγγελίας, το οποίο μπορεί να αποθηκεύσει, και στην οποία περιλαμβάνονται οι παραπάνω πληροφορίες, επιπλέον δε, όλες τις πληροφορίες σχετικές με την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και τις υφιστάμενες εμπορικές εγγυήσεις.

4. Δικαιώματα καταναλωτή

4.1 Δικαίωμα υπαναχώρησης. Στην περίπτωση της παραγγελίας και αγοράς προϊόντος, ο πελάτης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών επιστρέφοντας το αγαθό στην αρχική του κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει:

α. Να μην έχει χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο,

β. Να έχει όλες τις ετικέτες του και

γ. Να μην έχει καταστραφεί η συσκευασία του.

δ. Να διαθέτει το τιμολόγιο ή την απόδειξη λιανικής πώλησης

Ο καταναλωτής δεν επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη, εκτός από τα έξοδα επιστροφής. Η προθεσμία αυτή αρχίζει από την παραλαβή των προϊόντων. Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο πελάτης έχει υποχρέωση να συμπληρώσει και να αποστείλει ηλεκτρονικά το σχετικό αίτημα.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που του κατέβαλε ο πελάτης εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Η επιστροφή του τιμήματος γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έγινε η εξόφληση, εκτός από την περίπτωση της αντικαταβολής. Στην περίπτωση της αντικαταβολής ο προμηθευτής έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει στον πελάτη το αντίτιμο με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση που το τίμημα έχει χρεωθεί στην πιστωτική κάρτα του καταναλωτή, η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης επιφέρει ταυτόχρονα και την λύση της σχετικής τριμερούς σύμβασης ανάμεσα σε πελάτη – προμηθευτή και τράπεζα, χωρίς καταβολή αποζημίωσης.

Από το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης εξαιρούνται προϊόντα που αλλοιώνονται ή λήγουν σύντομα.

4.2. Σε περίπτωση που ένα προϊόν φέρει ελαττώματα, ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία παραπόνων (παρ. 5) και το προϊόν αντικαθίσταται ή επιστρέφεται το καταβληθέν τίμημα.

4.3. Αν το προϊόν έχει πωληθεί με κάποιο δώρο από την Επιχείρηση, τότε θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με το δώρο

5. Υποβολή παραπόνου

5.1 Σε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν έμεινε ικανοποιημένος για οποιονδήποτε άλλο λόγο από την εκπλήρωση της παραγγελίας ή από το ηλεκτρονικό κατάστημα του διαδικτυακού τόπου, έχει το δικαίωμα, εντός δέκα (10) ημερών από την παρουσίαση του λόγου να υποβάλλει παράπονο στην επιχείρηση.

5.2. Το παράπονο του καταναλωτή θα εξεταστεί και η απάντηση θα του σταλεί άμεσα από την επιχείρηση το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή του, στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου. Κατά την εξέταση του παραπόνου, η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον πελάτη για την διευκρίνιση των λόγων που κατέστη το προϊόν ελαττωματικό – ανεπιθύμητο.

5.3 Για κάθε περίπτωση που αφορά την λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος, ο χρήστης, αποδεχόμενος τους παρόντες όρους, έχει υποχρέωση να ακολουθήσει τη διαδικασία υποβολής παραπόνου πριν τυχόν επιλέξει την κίνηση νομικών διαδικασιών, η οποία σε μια τέτοια περίπτωση θα θεωρείται καταχρηστική και απορριπτέα.

6.Επικοινωνία

Ο επισκέπτης του παρόντος διαδικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί στην επιχείρηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθείας ή ακολουθώντας την σχετική εφαρμογή που είναι προσαρμοσμένη στην ιστοσελίδα “Επικοινωνία”, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα αποστολής μηνύματος.

7. Προστασία προσωπικών δεδομένων

7.1 Η επιχείρηση επεξεργάζεται μόνον όσα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Πρόκειται για τα δεδομένα που διαθέτουν οι ίδιοι οι επισκέπτες όταν συμπληρώνουν κάποια από τις φόρμες της ιστοσελίδας, προχωρώντας στην εν γνώσει τους καταχώρηση των στοιχείων. Η αναγκαία επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών της ιστοσελίδας αποτελεί επεξεργασία που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 και του ν.4624/2019 και δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός αν ακολουθηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (N.2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συναπτόντων παραγγελία, όσον αφορά την διαδικασία χρέωσης του τιμήματος σε πιστωτικές κάρτες διενεργείται δυνάμει σχετικής συμβάσεως, από τις Τράπεζες και από τον διαδικτυακό τόπο PayPal.

7.2 Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο της επιχείρησης. Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας η επιχείρηση έχει επιλέξει πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου.

7.3 Η παρούσα ιστοσελίδα δεν καταχωρεί ούτε αποθηκεύει με οποιονδήποτε τρόπο κανένα στοιχείο που αφορά την πιστωτική σας κάρτα, με την εξαίρεση, για λόγους ασφάλειας της συναλλαγής, του στοιχείου αν η κάρτα είναι Debit ή Credit και εάν είναι Visa ή MasterCard. Στις πληρωμές μέσω PayPal αποθηκεύεται το e-mail του λογαριασμού PayPal. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του διαδικτυακού τόπου διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Νόμου περί Προστασίας των Καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση, καθώς επίσης από τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς δικαίου σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο.

7.4. Τα Προσωπικά Δεδομένα χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση :

 • Για να ολοκληρώσει η Επιχείρηση τις παραγγελίες προϊόντων και υπηρεσιών: Η Επιχείρηση επεξεργάζεται τα Δεδομένα του χρήστη προκειμένου να εκπληρώσει τη συμβατική της σχέση, να διεκπεραιώσει την παραγγελία προϊόντων ή/και υπηρεσιών, να παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις, να αντικρούσει, εγείρει ή ασκήσει νομικές απαιτήσεις. Εάν δεν συλλεχθούν τα Δεδομένα του χρήστη κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας (μέσω των φυσικών μας καταστημάτων, της διά ζώσης ή μέσω τηλεφώνου εξυπηρέτησης από πωλητές της Επιχείρησης ή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, δεν θα είναι δυνατή η επεξεργασία της παραγγελίας και η συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις. Επισημαίνεται δε ότι ενδέχεται να χρειαστεί να μεταβιβαστούν τα Δεδομένα του χρήστη σε τρίτους για την παράδοση του προϊόντος ή της υπηρεσίας που έχει παραγγείλει
  Επιπλέον, τα Δεδομένα διατηρούνται για εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να εκπληρωθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις της Επιχείρησης, για παράδειγμα επιστροφές προϊόντων, όπως η σχετική νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή προβλέπει.
 • Για τη Δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη: Η Επιχείρηση επεξεργάζεται Δεδομένα προκειμένου να παρέχει τις λειτουργίες λογαριασμού και να διευκολυνθεί η σύναψη αγοράς προϊόντων ή/και υπηρεσιών.
 • Για την Επικοινωνία: Η Επιχείρηση χρησιμοποιεί Δεδομένα του χρήστη για να απαντήσει στα αιτήματα/ερωτήματα που υποβάλλετε, στα αιτήματα επιστροφής χρημάτων ή/και στα τυχόν παράπονα.
 • Για την Αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) / προσφορών: Με την ανάλογη συγκατάθεση, θα χρησιμοποιηθούν τα Προσωπικά Δεδομένα, οι προτιμήσεις και τα στοιχεία των συναλλαγών για να ενημερωθεί ο χρήστης μέσω e-mail, διαδικτύου, τηλεφώνου ή/και δια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων εξατομικευμένων / προσωποποιημένων προσφορών κ.λπ. Φυσικά υπάρχει η δυνατότητα να ανακληθεί η συγκατάθεση αυτή οποιαδήποτε στιγμή.
 • Για Web Push Notifications: Ανάλογα με την πλοήγησή, μπορεί ο χρήστης να λαμβάνει, έχοντας δοθεί πρoηγουμένως η συγκατάθεσή του, ειδοποιήσεις για τις προσφορές, τα νέα, τη wish list σας και το καλάθι αγορών. Φυσικά υπάρχει η δυνατότητα να ανακληθεί η συγκατάθεση αυτή οποιαδήποτε στιγμή.
 • Για Συμμετοχή σε πρόγραμμα επιβράβευσης: Η Επιχείρηση μπορεί να επεξεργάζεται Δεδομένα για τις ανάγκες της συμμετοχής του χρήστη σε πρόγραμμα επιβράβευσης, δηλαδή τόσο της εξέτασης της αίτησης συμμετοχής, όσο και της συγκέντρωσης και εξαργύρωσης πόντων και γενικότερα της απόλαυσης προνομίων πελάτη, όπως αυτά θα αναλύονται στους όρους συμμετοχής του προγράμματος επιβράβευσης.
 • Για την Ανάπτυξη και Βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχει η Επιχείρηση. Αυτό γίνεται με βάση τα νόμιμα επιχειρηματικά συμφέροντα.
 • Για να δύναται η Επιχείρηση να στέλνει αιτήματα έρευνας και αξιολόγησης προκειμένου να βελτιωθούν οι υπηρεσίες της. Αυτά τα μηνύματα δεν θα περιλαμβάνουν διαφημιστικό περιεχόμενο και δεν απαιτούν προηγούμενη συγκατάθεση όταν αποστέλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με μήνυμα κειμένου (SMS). Έχουμε νόμιμο συμφέρον να το πράξουμε, καθώς αυτό βοηθά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας να είναι πιο συναφή με εσάς.
 • Για την προστασία του λογαριασμού του χρήστη από απάτες και άλλες παράνομες δραστηριότητες: Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση των Δεδομένων του χρήστη για τη συντήρηση, ενημέρωση και προστασία του λογαριασμού του.
 • Για την επεξεργασία των πληρωμών και την αποτροπή δόλιων συναλλαγών, με βάση τα νόμιμα επιχειρηματικά συμφέροντα της Επιχείρησης και βοηθάει επίσης στην προστασία των πελατών από απάτες.
 • Για να στέλνονται ενημερώσεις σχετικά με τις ειδοποιήσεις απορρήτου, ειδοποιήσεις ανάκλησης προϊόντος και νομικά απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τις παραγγελίες. Αυτά τα μηνύματα υπηρεσίας δεν θα περιλαμβάνουν διαφημιστικό περιεχόμενο και δεν απαιτούν προηγούμενη συγκατάθεση όταν αποστέλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με μήνυμα κειμένου (SMS).

Τέλος, η επεξεργασία των δεδομένων του χρήστη διεξάγεται είτε από το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Επιχείρησης είτε μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών από την Επιχείρηση και κατ’ εξαίρεση από τρίτους, οι οποίοι, έχοντας δεσμευτεί συμβατικά για την τήρηση εμπιστευτικότητας και την προστασία των δεδομένων του χρήστη, διεξάγουν εργασίες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών που συνδέονται αυστηρά με τη χρήση της διαδικτυακής σελίδας και τις υπηρεσίες και την πώληση προϊόντων μέσω αυτής.

7.5. Τα Προσωπικά Δεδομένα διατηρούνται όσο χρειάζεται για να εκπληρωθούν οι σκοποί που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εκτός αν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης). Γενικά αυτό σημαίνει ότι θα τα Προσωπικά Δεδομένα θα διατηρηθούν για όσο διάστημα έχει ο χρήστης λογαριασμό στην Επιχείρηση. Αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα που σχετίζονται με αγορές προϊόντων, διατηρούνται για μεγαλύτερο διάστημα προκειμένου να υπάρχει συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις της Επιχείρησης (όπως τη φορολογική και εμπορική νομοθεσία και για λόγους παροχής εγγύησης όπου συντρέχει). Στο τέλος αυτής της περιόδου διατήρησης, τα δεδομένα θα διαγραφούν πλήρως ή ανώνυμα, για παράδειγμα με τη συγκέντρωση με άλλα δεδομένα, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μη αναγνωρίσιμο τρόπο για στατιστική ανάλυση και επιχειρηματικό προγραμματισμό.

8. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

8.1 Δικαιώματα επί διακριτικών τίτλων, ονομάτων χώρου, εμπορικών σημάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι διακριτικοί τίτλοι, τα εμπορικά σήματα, τα ονόματα χώρου στα οποία είναι αναρτημένος ο διαδικτυακός τόπος καθώς και το σύνολο των γραφικών, προγραμμάτων, κειμένων, εικονιδίων, και το πρωτότυπο φωτογραφικό υλικό αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. Η επιχείρηση δύναται να προβεί σε αστικές, διοικητικές, ποινικές και κάθε είδους νομικές ενέργειες εναντίον κάθε παραβάτη των σχετικών όρων που αφορούν την χρήση επί των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων της. Η επιχείρηση αποτελεί “κατασκευαστή βάσης δεδομένων” με τα δικαιώματα ειδικής φύσης του άρθρου 45Α του Ν.2121/1993 και του σχετικού ευρωπαϊκού κοινοτικού θεσμικού πλαισίου. Στο πλαίσιο αυτό, απαγορεύεται η εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου της βάσης δεδομένων, ανεξάρτητα από την προστασία της βάσης σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις για την πνευματική ιδιοκτησία. Επίσης απαγορεύεται η επανειλημμένη και συστηματική εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση επουσιωδών μερών του περιεχομένου της βάσης δεδομένων που θίγει την κανονική εκμετάλλευσή της από την εταιρία. Η επιχείρηση επιφυλάσσεται να κινήσει αστικές, διοικητικές και ποινικές διαδικασίες έναντι κάθε παραβάτη των σχετικών όρων που αφορούν το ειδικής φύσης δικαίωμά της.

9. Σχόλια

9.1 Η ανάρτηση σχολίων στα επιτρεπόμενα πεδία σχολιασμού καταρχήν απαγορεύεται και σε κάθε περίπτωση προϋποθέτει την έγκρισή τους από τον διαχειριστή του Διαδικτυακού τόπου. Ωστόσο, η επιχείρηση δεν έχει υποχρέωση προληπτικού ελέγχου του περιεχομένου που αναρτάται, δυνάμει των σχετικών διατάξεων. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ένα σχόλιο δεν είναι σύμφωνο με τους παρακάτω όρους, δεν θα αναρτάται στην ιστοσελίδα ή μπορεί να αφαιρεθεί και μετά την τυχόν ανάρτησή του.

9.2 Οι χρήστες και οι σχολιαστές θα πρέπει να αποφεύγουν ή να παραλείπουν σχόλια σχετικά με:

α) τους ανήλικους, τους ηλικιωμένους, τα πρόσωπα με αναπηρίες και με προβλήματα υγείας, τα άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση πένθους, ψυχικού κλονισμού και οδύνης, καθώς και αυτούς που έχουν προφανώς ψυχικό πρόβλημα εφόσον αυτές οι ιδιότητες είναι γνωστές στο σχολιαστή και προσβάλουν την ιδιαιτερότητά τους

β) την φήμη της επιχείρησης, αποφεύγοντας την διάδοση ψευδών ισχυρισμών ή σχολίων τα οποία δεν βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία.

Επίσης οι χρήστες οφείλουν να σέβονται τους κανόνες του θεμιτού ανταγωνισμού, ο οποίος δεν επιτρέπει στον διαδικτυακό τόπο την ανάρτηση σχολίων που θίγουν άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες.

Η ελευθερία της έκφρασης επιτρέπει την κριτική , όχι όμως την εξύβριση, την δυσφήμηση, την συκοφαντική δυσφήμηση και την προσβολή της προσωπικότητας του άλλου.

9.3 Ο σχολιασμός αναρτήσεων του διαδικτυακού τόπου σε εκτός του πεδίου του υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης διέπεται από τους όρους χρήσης της εκάστοτε υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, σε περίπτωση παράβασης των παρόντων όρων, η επιχείρηση επιφυλάσσεται να κινήσει κάθε προβλεπόμενη διαδικασία για την αποκατάσταση της φήμης της και την αποφυγή προσβολής των δικαιωμάτων της ή δικαιωμάτων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων την διαδικασία ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου ή αρχής.

9.4 Σε περίπτωση που κάποιο πρόσωπο ή φορέας θεωρήσει ότι θίγεται από σχολιασμό επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου, οφείλει να το γνωστοποιήσει στην επιχείρηση ακολουθώντας τη διαδικασία υποβολής παραπόνου. Η επιχείρηση θα εξετάσει το παράπονο και δεσμεύεται να αποσύρει άμεσα κάθε περίπτωση προσβλητικού περιεχομένου. Μόνο εάν ο θιγόμενος επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου δεν έχει ακολουθήσει την παραπάνω διαδικασία και δεν έχουν ικανοποιηθεί τα δικαιώματά του έχει δικαίωμα να τα αξιώσει με την κίνηση νομικών διαδικασιών, άλλως αυτή θα θεωρείται καταχρηστική και απορριπτέα.

10. Συμβουλές

Οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται στους χρήστες / επισκέπτες μέσω του παρόντος Δικτυακού τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών να αξιολογήσουν τις πληροφορίες που τους παρέχονται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης της Επιχείρησης.

11. Εφαρμοστέο δίκαιο

11.1 Για κάθε διαφορά που απορρέει από την χρήση των υπηρεσιών ή και για κάθε άλλο λόγο διαφωνίας ανάμεσα στον χρήστη και την επιχείρηση, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα δικαστήρια της Αθήνας.

11.2 Σε περίπτωση που ανακύψει διαφορά ως προς τους παρόντες όρους χρήσης, ανάμεσα σε χρήστη και την επιχείρηση, ο χρήστης υποχρεούται, πριν κινήσει οιαδήποτε δικαστική ενέργεια, να επικοινωνήσει με την επιχείρηση εντός 10 ημερών από την επέλευση των σχετικών γεγονότων. Η παράλειψη τήρησης αυτού του όρου συνιστά παράβαση ουσιώδους συμβατικού όρου που έχει συναφθεί ανάμεσα στον χρήστη και την επιχείρηση.